Hoitoon pääsyä on sujuvoitettava!

Hoitotakuun toteutuminen raportoidaan kuukausittain Vantaalla erillisellä raportilla. Rapotointiin sisältyy kolme erillistä parametriä, joiden kautta asiaa tarkastellaan. Nämä ovat ”Yhteydensaanti terveysasemalle”, ”Hoidontarpeen arviointi” ja kiireettömään ”Hoitoon pääsy”. 

Vuosi 2020 on ollut monellakin tapaa haastava sosiaali- ja terveyspalveluilla koko maassa ja erityisesti Vantaalla koronan tuoman lisäkuorman vuoksi. Lisähaastetta Vantaalle on tuonut se tosiasia, että maan suurin ja lähes ainoa kansainvälinen lentokenttä sijaitsee kaupunkimme alueella. Lentokenttätestauksen ja ohjauksen järjestäminen on vaatinut varmasti joustoa kaikilta Vantaan terveydenhuollon ammattilaisilta.

Ei-kiireettömän hoidon palvelutarpeen kysynnän tyrehtyminen keväällä 2020 auttoi hoitotakuun toteutumisessa silloin. Kesän jälkeen vantaalaiset ovat todenneet, että omien terveysasioiden hoitaminen ei voi odottaa koronan ohi menemistä. Terveydenhuollonpalvelua on saatava koronaepidemiasta huolimatta. 

”Yhteydensaanti terveysasemalle” -mittarin osoittamat viiveet puheluihin vastaamisessa ovat kuumentaneet asukkaiden tunteita. Tätä asiaa ei oikein voi muuten korjata kuin lisäämällä resursseja puhelintyöhön tai kampanjoimalla sen puolesta, että yhä useampi vantaalainen ottaisi Maisa-sovelluksen käyttöön. Maisassa on hyvä hoitaa esimerkiksi tutkimuslähetteiden pyytämistä tai reseptien uusimista.

Lakisääteistä hoidontarpeen arvioinnin toteutumista seurataan ”Hoidon tarpeen arviointi” -mittarilla Vantaan hoitotakuun toteutumisen raportoinnissa. Hoidontarpeen arvioinnista raporteissa todetaan vain, että ”Jos hoidon tarpeen arviointia ei voida tehdä ensikontaktin aikana, se tehdään 0-3 vuorokauden kuluessa hoitajan tai lääkärin vastaanotolla.” Raportissa ei kerrota, miten tämä tavoite toteutuu tai miten sitä seurataan? Hoidontarpeen arvioinnin oikea-aikaisuus ja ammattimaisuus ovat avainroolissa siinä, pääseekö kaupunkimme asukas hänen tilanteeseensa oikean ja sopivan palvelun piiriin. 

”Hoitoon pääsyä” mitataan terveysasemilla omalääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika (T3 -luku) kalenteripäivissä. Ymmärrettävästi terveysasemien profiilien muutokset ja yhteistoiminta koronaepidemian takia tämänhetkiset T3 -luvut eivät anna oikeaa kuvaa hoitoon pääsyn toteutumisesta. On hienoa, kun raportissa todetaan, että kiireettömiä lääkäreiden vastaanottoja on syyskuussa hoidettu osin puhelinkontaktein ja videovastaanotoilla. Näiden vastaanottoaikojen T3 -luvut olisi saatava raportoinnin piiriin ja toimintaa edelleen kehitettävä sen kustannustehokkuuden vuoksi.

Vantaan kaupungin sote -palveluissa on vahvistettava asiakasvastaavatoimintamallia. Tällä case manager -toiminnalla varmistetaan paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden tehokas ja oikeaan osuva SOTE -palveluiden käyttö. Myös byrokratia eri toimijoiden välillä vähenee, kun palvelun tarvitsijalla on ns. järjestelmässä läpikuljettaja.

Systemaattinen prosessi- ja johtamistyö kantavat hedelmää, kun kaikki väistöselitysesteet toimijoiden välillä poistetaan, kuullaan käytännön toiminnan tekijöiden ratkaisuehdotuksia ja vahvistetaan yhteistä toiminnan tahtotilaa vantaalaisten sote -palveluiden parhaaksi.

Ylhäällä